Друк

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧАКОМПАНІЯ"ЕНЕРГОАТОМ"24584661

 

(повненайменуванняюридичноїособи,кодзгіднозЄДРПОУабопрізвище,ім’ятапобатьковіфізичноїособи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняттяреєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує пронамірпровадити планованудіяльністьта оцінкуїївпливу надовкілля.

1.   Інформаціяпро суб’єкта господарювання.

Україна,01032,містоКиїв,вул.Назарівська,будинок3

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.   Планованадіяльність,їїхарактеристика,технічніальтернативи.

 

Планованадіяльність,їїхарактеристика.

 

Планована діяльність полягає у спорудженні енергоблоків № 5 і № 6 на майданчикуХмельницькоїАЕСіз застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000компанії Westinghouse Electric Company з метою подальшої експлуатації та виробленняелектроенергії. Установка AP1000 – це перевірений реактор покоління III + з пасивнимисистемами безпеки, модульної стандартної конструкції, високою працездатністю і здатністювідстежувати навантаження, ліцензована Комісією з ядерного регулювання США.

Технічнаальтернатива1.

Планованадіяльністьпредставляє собою будівництво енергоблоків №5, 6 з реакторноюустановкою АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС та здійснюється відповідно дорозпорядженняКабінетуМіністрівУкраїнивід20.01.202352-р«ПроорганізаційнізаходищодобудівництваенергоблоківХмельницькоїАЕС»і«Меморандумупровзаєморозуміння»міжДП


«НАЕК«Енергоатом»таWestinghouseElectricCompany,підписаного31.08.2021,томутехнічнаальтернативанерозглядається.

Технічнаальтернатива2.

Технічнаальтернативанерозглядається.

 

3.   Місцепровадженняпланованоїдіяльності,територіальніальтернативи.

 

 

 

Хмельницькаобл.Шепетівський р-нНетішин

 

3.1   Територіальнігромади,якіможутьзазнативпливупланованоїдіяльності.

 

Хмельницька,Рівненська,Житомирська,Вінницька,Тернопільська,Чернівецька,Івано-Франківська,Волинська,Київська.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненськаобл.,Вараськийр-н,Вараш,.

ВрамкахОВДрозглядаєтьсяможливістьрозміщенняновихенергоблоківАР1000намайданчику Рівненської АЕС.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Миколаївськаобл.,Вознесенськийр-н,Южноукраїнськ,.

ВрамкахОВДрозглядаєтьсяможливістьрозміщенняновихенергоблоківАР1000намайданчику Південноукраїнської АЕС.

4.   Соціально-економічнийвпливпланованоїдіяльності.

 

Соціально-економічним обґрунтуванням діяльності від провадження планованої діяльності єпосилення енергетичної незалежності держави, забезпечення населення та промисловостіелектричною та тепловою енергією.Реалізація проекту має загальнонаціональне значення,передбачає залучення великої кількості місцевих підрядних організацій, що забезпечитьстворення нових робочих місць, завантаження виробничих потужностей та економічнийрозвиток країни. У процесі здійснення діяльності плануються витрати на соціальний розвитокрегіонуурозмірідо10відсотківвідвартостіпроєктубудівництваенергоблоків.

5.   Загальнітехнічніхарактеристики,утомучисліпараметрипланованоїдіяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Будівництвоенергоблоків№5,6намайданчикуХмельницькоїАЕСодиничноюелектричноюпотужністю близько 1100 МВт, тепловою потужністю – 3400 МВт. Прийнято рішення прозастосування реакторної установки типу АР1000 покоління III+, із системами пасивної безпеки,ліцензованої Комісією з ядерного регулювання США. Установка AP1000 є двоконтурнимреактором з водою під тиском (PWR). Проектний термін експлуатації – 60 років. Площамайданчику проектування енергоблоків№ 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕСскладає- 51,1га, площа забудови - 158,2 тис. м2.

6.   Екологічнітаіншіобмеженняпланованоїдіяльностізаальтернативами: щодо технічної альтернативи 1.


Узв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, екологічні обмеження відсутні.

 

щодотехнічноїальтернативи2. Технічнаальтернативанерозглядається.

щодотериторіальноїальтернативи1.

 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавстваУкраїниздотриманнямнормативівгранично-допустимихрівнівантропогенногонавантаженнянаприроднесередовище,санітарнихнормативів,радіаційнихрегламентівтощо.

щодотериторіальноїальтернативи2.

 

Аналогічнодопланованоїдіяльностізатериторіальноюальтернативою1.

 

7.   Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Узв’язкузтим,щотехнічнаальтернативанерозглядається,необхіднаеколого-інженернапідготовкаізахисттериторіївідсутні.

щодотехнічноїальтернативи2. Технічнаальтернативанерозглядається.

щодотериторіальноїальтернативи1.

 

Розглядається, що будівництво енергоблоків виконується на проммайданчику діючої АЕС,містобудівні обмеження не вимагаються. При проєктуванні буде реалізовано систему глибоко-ешелонованого захисту, що сприяє збереженню функцій систем важливих для безпеки, тадотриманняядерної та радіаційної безпеки. Будівництво енергоблоків здійснюватимуться здотриманням вимог природоохоронного законодавства. З метою максимального скороченняшкідливого впливу на довкілля, проєктом передбачаються основні технологічні рішення тазахиснізаходи,щогарантуютьупроцесібудівництваохоронудовкілля:-заходидлязбереженняприроднихресурсів(збереженняіраціональневикористанняземельних,водних,енергетичних,паливних ресурсів, повторне використання ресурсів); - архітектурно-будівельні та планувальнірішення; - заходи щодо мінімізації радіаційного впливу на довкілля;- заходи для мінімізаціїнерадіаційного впливу на довкілля; - системи моніторингу стану довкілля: o система контролюрадіаційної обстановки на майданчику АЕС, у СЗЗ та ЗС; o системи спостережень за станоматмосферного повітря; o системи спостережень за станом поверхневих та підземних вод; oмоніторинг поверхневих вод (теплового впливу, радіонуклідного забруднення);o системаспостережень за геологічними процесами і станом ґрунтів; o система спостережень за станомоснов будівель і споруд на майданчику АЕС.

щодотериторіальноїальтернативи2.

 

Аналогічнодопланованоїдіяльностізатериторіальноюальтернативою1.

8.   Сфера,джерелатавидиможливоговпливунадовкілля:

щодотехнічноїальтернативи1.

Узв’язкузтим,щотехнічнаальтернативанерозглядається,сфера,джерелатавидиможливоговпливунадовкіллявідсутні.

щодотехнічноїальтернативи2.


Технічнаальтернативанерозглядається.щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера охоплення оцінки на майданчику філії «ВП РАЕС» та майданчику філії «ВП ПАЕС»:-атмосферне повітря; - водні ресурси (підземні, поверхневі); - клімат і мікроклімат; - геологічнесередовище; - земельні ресурси, ґрунти; - рослинний і тваринний світ; - об’єкти природно-заповідного фонду.

щодотериторіальноїальтернативи2.

Аналогічнодопланованоїдіяльностізатериторіальноюальтернативою1.

 

9.   Належністьпланованоїдіяльностідопершоїчидругоїкатегоріївидівдіяльностітаоб’єктів, якіможутьматизначнийвпливнадовкіллятапідлягаютьоцінцівпливунадовкілля(зазначити відповіднийпунктічастинустатті3ЗаконуУкраїни“Прооцінкувпливунадовкілля”).

Першакатегорія

 

2 Теплові електростанції Теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності длявиробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше звикористанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючибудівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крімдослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини дляодержаннявторинногоядерногопалива,матеріалів,щоділятьсятавідтворюються,потужністьякихнеперевищує1кіловатпостійноготепловогонавантаження);"

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Суміжні держави, довкілля яких потенційно може зазнати негативного транскордонноговпливу:Польща,Словаччина,Румунія,Угорщина,Молдова,Австрія.Зусіхвидівтранскордонноговпливу скільки-небудь значимим може вважатися тільки радіаційний. При нормальних умовахбудівництва і експлуатації радіаційний вплив на населення та навколишнє середовище суміжнихдержав прогнозується таким, яким можна знехтувати у порівнянні з існуючими фоновимивпливами. Оцінки наслідків транскордонного переносу радіоактивності для максимальноїпроектної аварії і запроектних аварій, будуть проведені за допомогою мезомасштабної моделіатмосферного переносу радіонуклідів.

11.   Планованийобсягдослідженьтарівеньдеталізаціїінформації,щопідлягаєвключеннюдо звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню дозвітузОВД,визначенийст.6ЗаконуУкраїни«Прооцінкувпливунадовкілля»№2059-VIIIвід23травня 2017 року.

12.   Процедураоцінкивпливунадовкіллятаможливостідляучастівнійгромадськості.

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовкусуб’єктомгосподарюваннязвітузоцінкивпливунадовкілля;


проведеннягромадськогообговоренняпланованоїдіяльності;

 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховуєрезультатианалізу,передбаченогоабзацомп’ятимцьогопункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадженняпланованоїдіяльностітавизначаєекологічніумовиїїпровадження.

Забороняєтьсярозпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкіллятаотриманнярішенняпропровадженняпланованоїдіяльності.

Процедураоцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розглядууповноважениморганомподаногосуб’єктомгосподарюваннязвітузоцінкивпливуна довкілля.

Настадіїгромадськогообговореннязвітузоцінкивпливунадовкілляпротягомщонайменше 25робочихднівгромадськостінадаєтьсяможливістьнадаватибудь-якізауваженняіпропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливунадовкіллябудеповідомленовоголошенніпропочатокгромадськогообговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звітузоцінкивпливунадовкіллятаузвітіпрогромадськеобговорення.

13.    Громадськеобговоренняобсягудослідженьтарівнядеталізаціїінформації,щопідлягає включеннюдозвітузоцінкивпливунадовкілля.

Протягом12робочихднівздняоприлюдненняцьогоповідомленнянаофіційномувеб-сайті уповноваженогоорганугромадськістьмаєправонадатиуповноваженомуоргану,зазначеномуу пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючитакі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписомзасвідчуютьсвоюзгодунаобробкуїхперсональнихданих.Суб’єктгосподарюванняпід часпідготовкизвітузоцінкивпливунадовкіллязобов’язанийврахуватиповністю,врахувати


частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.   Рішенняпропровадженняпланованоїдіяльності.

 

Відповіднодозаконодавстварішеннямпропровадженняданоїпланованоїдіяльностібуде

 

 

 

ЗаконУкраїни

 

 

(видрішеннявідповіднодочастинипершоїстатті11ЗаконуУкраїни“Прооцінкувпливунадовкілля”)

 

щовидаєтьсяВерховнаРадаУкраїни

 

 

(орган, доповноважень якогоналежитьприйняттятакогорішення)

 

15.   Усізауваженняіпропозиціїгромадськостідопланованоїдіяльності,обсягудослідженьта рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул.МитрополитаВасиляЛипківського,35,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,(044)206-31-40,(044)206-31-50,ЗаступникдиректораДепартаментуекологічноїоцінки,начальниквідділуоцінкивпливунадовкілляГрицакОленаАнатоліївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ

пропланованудіяльність,якапідлягаєоцінці впливу на довкілля