Друк

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження   голови районної державної адміністрації

                                                                           від_31.01.2012_№ 103

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф

обмеження доступу “Для службового користування”

                1. З  питань   оборонної  та мобілізаційної  роботи:

 

1. Інформація щодо:

         - організації оповіщення, мобілізації, переведення районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій  району на роботу в умовах особливого періоду;

         - кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

         2 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

         - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

         - виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

         - кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

         - забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

         - підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

         3. Мобілізаційні завдання, які встановлені районною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям  району.

         4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

         5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

         6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку  району.

                   2.  З  питань  цивільного  захисту:

1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

4. Про технічний стан системи оповіщення.

5. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки  району.

         6. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

         7. Про організацію заходів при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

         8. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) району.

         9. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі   рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів району, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

         10.   Відомості про стан роботи щодо створення страхового фонду документації на об’єкти та споруди життєзабезпечення населення району (крім об’єктів мобілізаційного призначення).

         11.   Витяги з таблиці позивних посадових осіб.

         12.  Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.
          13.  Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.

 14.  Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

                                        3.  З територіальної оборони:

         Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

                4.  З  питань охорони  державної  таємниці:

 

1. Номенклатури секретних справ та  посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

         2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6). 

3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

         4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану,  під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

         5. Форми облікової документації  матеріальних носіїв секретної інформації.

         6. Протоколи засідань експертних комісій та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

            7. Про порядок здійснення охорони адміністративного будинку обласної державної адміністрації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

         8. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

      9. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

10. Звіти про стан охорони державної таємниці.

11. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії  щодо  перевірки  стану  режиму  секретності  режимно-секретного  органу.

12. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії  щодо  знищення  секретних  документів,  справ,  інших  матеріальних  носіїв  секретної  інформації   режимно-секретного  органу.

5.  З питань технічного  захисту інформації:

 

1.Відомості про роботу з інформацією в комп’ютерних мережах:

- інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється інформація;

- відомості про стан і зміст апаратних і програмних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці;

- інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державну таємницю;

- інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованої інформаційної системи  (далі - АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків;

- інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформації безпеки в АІС;

- алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в АІС.

2. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

3. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації.

 

                  6.  З кадрових та фінансових питань:

 

         1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

         2. Особові справи державних службовців районної державної адміністрації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від              25 травня 1998 року № 731).

         3. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці  та  інших  документах,  які  знаходяться  у  користуванні  районної  державної  адміністрації,  крім  випадків,  передбачених  законом.

         4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців районної державної адміністрації  та  її  структурних  підрозділів, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

5. Персональні бази даних працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

6. Особові справи працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

7. Книги обліку трудових книжок (журнал реєстрації) працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

8. Трудові книжки працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

9. Штатні розписи працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

10. Відомості про ідентифікаційні коди працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

11. Відомості про особові рахунки працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

12.  Зміст питань, які включено до білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

13. Відомості  про  заходи та результати вивчення і перевірок кандидатів на посади  державних  службовців.

14.  Списки  осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву на  посади  працівників  райдержадміністрації,  її  структурних  підрозділів, керівників  районних  служб  та  організацій. 

15. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

 

7.  З  питань  правопорядку, боротьби  з  корупцією  і  організованою  злочинністю.

 

         1. Інформація про листування з правоохоронними органами щодо їх завдань і функцій.

         2. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

         3.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

4. Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

5.  Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.

6.  Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.    

7.  Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).

8.  Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.

9.  Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.

           8. З  питань  житлово-комунального  господарства:

 

1. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

         2. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

         3. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

         4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до            комунальних водоводів об’єктів промисловості.

           5. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання  населених пунктів  району.

         6.  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

         7.  Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

9. З  питань  будівництва, архітектури  та  земельних  відносин:

 

1. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів спецпризначення.

         2. Спеціальні топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 – 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній  тощо.

         3.  Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до10 метріву будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

         4.  Картографодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрівна територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

5. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК- 2000 та СК-42, системі координат СК-63 чи іншій місцевій системі координат).
          6.  Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень).

10.  З  питань  забезпечення  зв’язком:

          1.Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

2.  Відомості про радіодані внутрішньорайонного та державного рівня системи радіозв'язку, що не становлять державну таємницю.

3. Відомості  (за окремими показниками) про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.

         4. Про встановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

5. Про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

  1. З  питань  зовнішньоекономічної  діяльності,  економіки  та  промисловості:

 

         1. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

         2. Про зміст директив, планів, вказівок делегаціям і посадовим особам, які представляють інтереси України, з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки.

3. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств  району.

           4.  Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

           5.  Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

           6.  Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

             7. Відомості, які пов'язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

12.  З питань охорони здоров’я:

         1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

         2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

         3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

         4. Відомості  (за сукупністю всіх показників) про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідеміологічної ситуації   у  районі.

         5. Відомості  (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

13. З  питань  соціального  захисту  населення:

        1.Персональні дані постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  інвалідів, дітей-сиріт, підопічних центрів  реабілітації  дітей-інвалідів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, територіальних  центрів  соціального  обслуговування,  малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг, субсидій.

                                  14.  З  питань  релігії:

1. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.

2.  Зведені відомості  (звіт) про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації  у  районі.

3. Відомості  про віровивчення  та  культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

4.  Відомості  щодо врегулювання конфліктних ситуацій у так званих «гарячих населених пунктах» і стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному грунті.

10.  З архівних питань:

Доступ до документів архівного відділу Новоград-Волинської райдержадміністрації, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян.

Прим. обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу спадкоємців.

Інше:

1. Інформація, оприлюднення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, спричинити заворушення чи злочини, завдати шкоди репутації, інтересам охорони здоров’я населення або порушити права інших людей, стати наслідком розголошення інформації, одержаної конфіденційно, порушити авторитет і неупередженість правосуддя; водночас розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди зазначеним інтересам та шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес від її отримання.

2. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав  свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в районі та державі, створення перешкод у роботі державних органів.

3. Зазначена інформація може міститися у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідних записках, рекомендаціях, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням  контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Інформація, міститься у внутрішній службовій кореспонденції районної державної адміністрації (службові та доповідні записки, акти внутрішніх перевірок, доручення, протоколи апаратних нарад, засідань тощо).

5. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Примітка: Головний розробник проектів розпорядчих актів  та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату) може виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу „Для службового користування” і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.