Друк

ПОРЯДОК оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження   голови районної державної адміністрації

19.06.2017  № 404

 

 

ПОРЯДОК

оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

 

1. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється на підставі Закону України „Про доступ до публічної інформації”, інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості діяльності цих органів, забезпечення інформаційних прав громадян, а також забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

2. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється шляхом:

- розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади публічної інформації відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” та цього Порядку на офіційних веб-сайтах;

- забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

3. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту райдержадміністрації здійснює самостійно.

4. Координація робіт із забезпечення діяльності сайту, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між структурними підрозділами райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-інформаційної роботи райдержадміністрації.

5. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщується вся публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством:

1) Орган виконавчої влади зобов’язаний розмістити на офіційному веб-сайті інформацію:

а) інституційного характеру:

-  найменування органу виконавчої влади та позначка про офіційний статус веб-сайту;

- місія органу виконавчої влади та основні завдання;

- функції органу виконавчої влади та його структурних й регіональних підрозділів;

- повноваження та напрями діяльності органу виконавчої влади;

- нормативно-правові засади діяльності органу виконавчої влади;

- фінансові ресурси органу виконавчої влади (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

        -державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади;

- державні цільові програми у відповідній сфері;  

- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку органу виконавчої влади.

б) про структуру та контакти:

- організаційна структура органу виконавчої влади та схема взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників та їх заступників, керівників структурних та регіональних підрозділів;

- місцезнаходження апарату, територіальних (регіональних) органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної пошти);

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- розклад роботи органу виконавчої влади та графік прийому громадян;

в) про регуляторні повноваження:

- нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (окрім внутрішньоорганізаційних) видані цим органом виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

- плани підготовки органом виконавчої влади проектів регуляторних актів та зміни до них;

- повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, кінцевий термін приймання пропозицій, а також поштова і електронна адреса, на яку вони можуть бути подані;

- плани проведення, порядок денний відкритих засідань органу виконавчої влади та місце їх проведення;

- іншу інформацію про регуляторну діяльність органу виконавчої влади;

г) про адміністративні послуги:

- перелік та умови надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;

- вартість відшкодування за копіювання та друк під час задоволення запиту на інформацію;

д) про взаємодію з громадськістю і громадянами:

- інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органу виконавчої влади;

        - інформацію про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3284);

- інформацію про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки (рекомендацій громадської експертизи) у діяльності органу виконавчої влади;

- форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу виконавчої влади, правила їх заповнення;

        - розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

- порядок складання,  подання запиту на інформацію, оскарження рішень, розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності; 

- інформацію про порядок доступу до інформації та до спеціально відведених місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також реквізити спеціально уповноваженого підрозділу або особи, відповідальної за розгляд інформаційних запитів особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон, адреса електронної пошти та ін.)

е) інформація звітного характеру:

- звіти про відстеження результативності прийнятих органом виконавчої влади регуляторних актів;

- звіти про розгляд запитів на інформацію;

- звіт про виконання бюджету (постатейно);

- інші звіти, передбачені чинним законодавством;

- декларації про доходи осіб та членів їх сімей, що займають посаду державного службовця першої та другої категорії або займають виборні посади.

ж) іншу інформацію, пов'язану з діяльністю органу виконавчої влади:

- відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
         - інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає орган виконавчої влади, бази персональних даних та їх мету;

- відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

         6.Проекти  нормативно-правових актів оприлюднюються  не  пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

         1) Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.    

         2) Інформація розміщена на офіційному сайті органу виконавчої влади має містити дату і час опублікування та/або дату і час внесення змін.

7 .   Інформація, розміщена на Веб-порталі та офіційномувеб-сайті, оновлюється невідкладно, алене пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення документу) після створення та/або зміни відомостей, зазначених у пунктах 7 і 8 цього Порядку.

8.  На офіційному веб-сайті міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

- сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;

- загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;

- відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону.

На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити,

Забороняється розміщення на офіційному веб-сайті реклами (за винятком соціальної) та політичної агітації (у т. ч. політичної реклами).

9. На офіційномувеб-сайті райдержадміністрації розміщується
адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання та реєстрацію вхідної кореспонденції, а також ведеться статистика відвідувань та надається можливість зворотного зв'язку для відвідувачів.

10. Не    допускається     розміщення    на    офіційному     веб-сайті     інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади.

Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу.

          11. Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.                                                                                          

         12. Моніторинг інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації відповідно до вимог цього Порядку проводиться відділом організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації.